doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Cyflwyniad:

Cyhoeddir y Datganiad Caethwasiaeth Fodern hwn gan United Kingdom Road Offender Education (UKROEd) yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015. Mae UKROEd wedi ymrwymo i atal caethwasiaeth fodern a masnachu pobl rhag effeithio ar ei weithrediadau a’i gadwyni cyflenwi. Mae’r datganiad hwn yn nodi’r camau a gymerwyd gennym mewn perthynas â’r flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 i gyfrannu at sicrhau nad yw caethwasiaeth fodern yn digwydd mewn unrhyw un o’n cadwyni cyflenwi nac mewn unrhyw ran o’n busnes ni.

Strwythur a Chadwyni Cyflenwi:

Mae UKROEd yn gwmni nid-er-elw cyfyngedig drwy warant, sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu’r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) yn y Deyrnas Unedig. Mae ein cadwyni cyflenwi yn bennaf yn cynnwys darparwyr nwyddau a gwasanaethau, darparwyr cyrsiau hyfforddi a phartneriaid technoleg.

Polisïau mewn perthynas â Chaethwasiaeth a Masnachu Pobl:

Mae UKROEd wedi ymrwymo i atal caethwasiaeth fodern a masnachu pobl rhag digwydd mewn unrhyw agwedd o’n gweithrediadau neu ein rhwydweithiau cyflenwi. Mae ein hegwyddorion craidd yn ymwneud â gwerthfawrogi eraill ac ymddwyn gydag onestrwydd a chywirdeb, ac rydym yn disgwyl i holl aelodau ein tîm gynnal y safonau hyn. Er mwyn cefnogi’r ymrwymiad hwn, rydym wedi datblygu a chynnal y polisïau a’r gweithdrefnau canlynol:

  • Polisi Caethwasiaeth Fodern: Mae ein Polisi Caethwasiaeth Fodern yn amlinellu ein dull dim goddefgarwch tuag at gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl ac yn rhoi arweiniad i weithwyr a rhanddeiliaid ar roi gwybod am bryderon.
  • Cod Ymddygiad Proffesiynol: Mae ein Cod Ymddygiad yn nodi’r safonau moesegol yr ydym yn eu disgwyl gan ein gweithwyr, ein cyflenwyr a’n partneriaid, gan gynnwys parch at hawliau dynol a safonau llafur. Yn ogystal, disgwylir i’r holl staff ddilyn fframwaith Gwerthoedd ac Ymddygiad UKROEd.
  • Gweithdrefn chwythu’r chwiban: Mae gennym weithdrefn chwythu’r chwiban gyfrinachol sy’n annog gweithwyr ac eraill i roi gwybod am unrhyw bryderon sy’n gysylltiedig â chaethwasiaeth fodern heb ofni dial.
  • Recriwtio: Rydym yn mabwysiadu dull llym wrth recriwtio, sy’n cynnwys gwirio cymhwysedd pob gweithiwr i weithio yn y DU er mwyn atal masnachu pobl a llafur anwirfoddol. Rydym yn cydweithio’n unig ag asiantaethau recriwtio a chanddynt enw da, ac mae’n ofynnol i bob un ohonynt gadarnhau eu hymrwymiad i gydymffurfio â deddfau’r DU yn erbyn caethwasiaeth fodern.
  • Iechyd a diogelwch: Ein prif amcan yw creu amgylchedd gweithio diogel yn ein hadeiladau. Rydym yn blaenoriaethu lles corfforol a meddyliol ein staff ac yn cefnogi hyn yn weithredol gyda gwahanol raglenni lles gweithwyr.
  • Caffael: Mae ein polisïau yn gosod cyfrifoldeb personol ar aelodau ein tîm i sicrhau fod gwariant yn digwydd dim ond gyda chyflenwyr sy’n cynnal arferion busnes moesegol, a chanddynt enw da cadarn ac sy’n cydymffurfio â’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern pan fydd yn orfodol iddynt wneud hynny.
  • Atal Llwgrwobrwyo: Yn UKROEd, rydym yn cynnal agwedd dim goddefgarwch lem o ran llwgrwobrwyo, ac mae ein holl bersonél yn derbyn hyfforddiant i nodi ac atal llwgrwobrwyo. Hefyd, rydym wedi ymrwymo i gymryd camau pendant yn erbyn unrhyw unigolion sy’n gysylltiedig â llwgrwobrwyo, er mwyn rhwystro arferion caffael anfoesegol a’r defnydd o gyflenwyr diegwyddor.

Prosesau Diwydrwydd Dyladwy mewn perthynas â Chaethwasiaeth a Masnachu Pobl:

Mae UKROEd yn cynnal busnes yn bennaf yn y DU, sy’n awdurdodaeth risg is lle mae caethwasiaeth a masnachu pobl yn cael eu gwahardd a’u hystyried yn droseddau gan y gyfraith.

Mae UKROEd yn cynnal prosesau diwydrwydd dyladwy i nodi a lliniaru risgiau caethwasiaeth fodern a masnachu pobl o fewn ei gadwyni cyflenwi. Mae ein mesurau diwydrwydd dyladwy yn cynnwys:

Asesiadau Cyflenwyr: Rydym yn asesu ymrwymiad ein cyflenwyr i arferion llafur moesegol ac i gydymffurfio â deddfau caethwasiaeth fodern fel rhan o’n proses gaffael. Rydym hefyd yn weithredol yn y modd yr ydym yn adolygu datganiadau cyhoeddedig ein cyflenwyr a’n gwerthwyr o ran caethwasiaeth a masnachu pobl.

Dangosyddion Perfformiad Allweddol : Bydd UKROEd yn parhau i ddatblygu set ystyrlon o ddangosyddion perfformiad allweddol i sicrhau ein bod yn gallu monitro ein hymrwymiad parhaus yn effeithiol er mwyn atal Caethwasiaeth Fodern.

Asesu a Rheoli Risg:

Mae UKROEd yn asesu risgiau caethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn rheolaidd o fewn ei weithrediadau a’i gadwyni cyflenwi ei hun. Rydym yn mabwysiadu dull seiliedig ar risg i nodi a blaenoriaethu meysydd a allai beri pryder.

Mae ein hasesiad risg yn cynnwys:

Risg Ddaearyddol: Rydym yn ystyried yr ardaloedd a’r gwledydd lle mae ein cyflenwyr yn gweithredu ac yn asesu pa mor gyffredin yw caethwasiaeth fodern yn yr ardaloedd hynny.

Risg Sectoraidd: Rydym yn gwerthuso’r sectorau a’r diwydiannau y mae ein cyflenwyr yn gysylltiedig â hwy er mwyn nodi unrhyw risgiau posibl.

Wrth ddarparu ein gwasanaethau ein hunain, rydym yn dibynnu ar weithlu sefydlog sydd wedi’u hyfforddi’n dda, ac y mae llawer ohonynt yn meddu ar gymwysterau proffesiynol ac yn cynnal cysylltiadau â chymdeithasau proffesiynol. Mae gan bob un o’n gweithwyr gytundebau cyflogaeth ffurfiol, sy’n rhoi’r opsiwn iddynt derfynu. Maent i gyd yn derbyn o leiaf y cyflog byw cenedlaethol a hefyd yn derbyn budd-daliadau sefydlog a hyblyg eraill. Rydym yn fodlon bod y risg o gaethwasiaeth neu fasnachu pobl sy’n digwydd yn ein busnes yn isel.

Camau Gweithredol a gymerwyd i fynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern:

Mae UKROEd wedi ymrwymo i gymryd camau effeithiol i fynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern a masnachu pobl. Rydym wedi rhoi amrywiaeth o fentrau ar waith, gan gynnwys:

Ymgysylltu â Darparwyr Cyrsiau: Rydym yn gweithio’n agos â’n darparwyr cyrsiau er mwyn codi ymwybyddiaeth o risgiau caethwasiaeth fodern a darparu cefnogaeth i wella lle bo angen. Mae’r gweithgaredd hwn yn ffurfio piler canolog trwyddedu darparwyr cyrsiau NDORS a’r Adolygiad Darparwyr Blynyddol.

Monitro ac Archwilio: Rydym yn archwilio ac yn monitro ein cadwyni cyflenwi yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’n polisïau a’n rhwymedigaethau cytundebol. Mae UKROEd hefyd wedi rhoi Cynllun Gweithredu Caethwasiaeth Fodern ar waith i sicrhau monitro a goruchwylio effeithiol gan uwch weithredwyr.

Hyfforddiant ar Gaethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl:

Rydym yn cynnig hyfforddiant i’n holl staff, gyda ffocws penodol ar y rhai sy’n ymwneud â rheoli caffael a’r gadwyn gyflenwi, er mwyn cynyddu eu dealltwriaeth o faterion caethwasiaeth fodern a masnachu pobl. Rydym wedi ei gwneud yn orfodol i hyfforddwyr a chanddynt drwyddedau NDORS (a weinyddir gan UKROEd) fynychu hyfforddiant Caethwasiaeth Fodern. Canlyniad hyn oedd bod 94 o unigolion wedi derbyn hyfforddiant caethwasiaeth fodern gan UKROEd yn ystod blwyddyn ariannol 22/23. Mae’r hyfforddiant hwn yn cynnwys:

  • Adnabod arwyddion caethwasiaeth fodern a masnachu pobl.
  • Rhoi gwybod am systemau a gweithdrefnau.
  • Cydymffurfiaeth â’r polisïau a’r rhwymedigaethau cyfreithiol perthnasol.

Mae’n ofynnol i bawb a benodir gan UKROEd fynychu hyfforddiant Caethwasiaeth Fodern fel rhan o’u rhaglen ymsefydlu a chânt eu cyfeirio at adnoddau sydd ar gael fel y ‘Modern Slavery Aide Memoir’ sydd ar gael i holl aelodau gwefan UKROEd sy’n cynnwys staff, hyfforddwyr cyrsiau, darparwyr cyrsiau, staff yr heddlu ac aelodau bwrdd UKROEd.

Casgliad:

Mae UKROEd wedi ymrwymo i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i atal caethwasiaeth fodern a masnachu pobl rhag digwydd yn ein gweithrediadau a’n cadwyni cyflenwi. Mae’r Datganiad Caethwasiaeth Fodern hwn yn adlewyrchu ein hymrwymiad parhaus i dryloywder a gwelliant parhaus ein harferion yn hyn o beth.

Mae’r datganiad hwn wedi’i gymeradwyo gan y Prif Swyddog Gweithredol a bydd yn cael ei adolygu’n flynyddol i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn effeithiol.

Llofnodwyd

David Jones, Prif Swyddog Gweithredu, UKROEd Ltd

Ruth Purdie, Prif Swyddog Gweithredol, UKROEd Ltd

Skip to content