doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Dyma Ddatganiad Caethwasiaeth Fodern cyntaf UKROEd. Ein bwriad yw arwain, mewn ffordd eglur a diamwys drwy ddylanwadu ar yr amgylchedd y mae gennym reolaeth drosto, i’r graddau nad yw caethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn gallu gweithredu. Dyma ein pwynt mynediad wrth ddarparu ein cyfrifoldebau statudol ac wrth amlinellu ein cyrchnod terfynol.

Ein nod fydd:

 • sicrhau bod yr holl bobl sy’n agored i niwed yn cael eu diogelu o fewn a thu allan i’n

sefydliad

 • gwarantu bod ein cadwyn gyflenwi yn dryloyw
 • defnyddio ein safle i annog a dylanwadu ar ymwybyddiaeth
 • bod ag agwedd ragweithiol wrth weithio â darparwyr, hyfforddwyr a’u cadwyni cyflenwi
 • datblygu a gweithredu strategaeth a chynllun gweithredu caethwasiaeth fodern, a
 • chydymffurfio â’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern.

Gwnawn y datganiad hwn er mwyn cadw’n gyson â darpariaethau Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ac i roi manylion y camau cychwynnol y byddwn yn eu cymryd i atal achosion o weithredoedd caethwasiaeth fodern a masnachu pobl rhag digwydd yn ein cadwyn gyflenwi a’n busnes o ddydd i ddydd.

Trwy gyflwyno’r datganiad hwn byddwn yn dangos ein dymuniad i godi ymwybyddiaeth o’r mater difrifol hwn, yn benodol o fewn ein prosesau busnes ein hunain ond hefyd gyda’n rhanddeiliaid ac yn ehangach i’r rheiny sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Y meysydd allweddol y bydd UKROEd yn canolbwyntio arnynt dros y cyfnod adrodd nesaf fydd:

 • datblygu strategaeth caethwasiaeth fodern drosfwaol
 • datblygu ein cynllun gweithredu a fframwaith perfformiad caethwasiaeth fodern
 • cynyddu cydweithrediad â darparwyr, addysgwyr a hyfforddwyr
 • cynnal hyfforddiant i gynyddu’r ymwybyddiaeth o fewn gweithrediadau UKROEd o

ddydd i ddydd

 • ceisio rhannu arferion gorau ac effeithiol.

Byddwn hefyd yn ceisio defnyddio ein safle fel yr awdurdod trwyddedu, drwy ein cadwyn gyflenwi gyfan a thrwy ein gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid o ddydd i ddydd, i “ddylanwadu” ar gynifer o hyfforddwyr a darparwyr ag sy’n bosibl. Mae’r datganiad yn berthnasol i weithwyr cyflogedig, contractwyr cyswllt ac aseswyr UKROEd, yn cynnwys y rheiny sy’n darparu’r holl wasanaethau ar ran UKROEd.

Mae’r cyfnod adrodd yn gydamserol â’r flwyddyn ariannol, a ddaw i ben ym mis Mawrth 2022, ac o hynny ymlaen bydd y cyfnod adrodd yn rhedeg yn flynyddol o Ebrill 2022.

I gydnabod y ffaith bod ein busnes o ddydd i ddydd yn parhau’n un risg isel o ran achosion posibl o dorri gofynion y Ddeddf, bydd y polisïau, y gweithdrefnau a’r arweiniad i gaethwasiaeth fodern yn sicrhau bod y sefyllfa’n parhau felly, ar sail ein cyfres bresennol o bolisïau, er enghraifft: Datgeliad Cyfrinachol, Cyflogaeth, Diogelu, Chwythu’r Chwiban. Yn ystod yr adolygiad blynyddol o’n polisïau byddwn yn gwneud yn siŵr bod unrhyw fylchau amlwg yn cael eu hystyried a’u diweddaru i sicrhau eu bod yn glynu at ddeddfwriaeth gaethwasiaeth fodern.

Bydd pob maes o’r busnes yn ystyried eu cadwyni cyflenwi unigol ac yn eu hadolygu yn erbyn unrhyw risgiau posibl. Bydd yr wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i ddatblygu’r strategaeth gaethwasiaeth fodern drosfwaol, y cynllun gweithredu a’r fframwaith perfformiad.

Fel cwmni, rydym wedi’n halinio’n agos â’r sector cyhoeddus ac rydym wedi mabwysiadu gwerthoedd, moeseg ac egwyddorion a rannwn ym mhopeth a wnawn. Rydym hefyd yn cydnabod yr heriau a’r cyfleoedd sy’n datblygu a grëwyd gan yr adolygiad o’r Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern, ac yn arbennig y newidiadau i’r gweithdrefnau caffael.

Mae UKROEd yn cydnabod ac yn croesawu ei gyfrifoldebau corfforaethol a bydd yn ymdrechu i ddiogelu, drwy ei weithredoedd, bawb a allai fod yn ddioddefwyr caethwasiaeth fodern a masnachu dynol ac effaith lechwraidd hyn ar les dynol.

David Jones, Prif Swyddog Gweithredu, UKROEd Ltd

Ruth Purdie, Prif Swyddog Gweithredol, UKROEd Ltd