doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf
UKROEd logo

BETA

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n cyfieithu tudalennau a nodweddion ein gwefan i'r Gymraeg. Byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn gweithio ar hyn os gwelwch yn dda. Yn y cyfamser, mae’n dal yn bosibl defnyddio peiriant megis Google Translate i gyfieithu tudalennau ar y wefan hon i'r Gymraeg ac i ieithoedd eraill. Rydym yn croesawu eich adborth ar y prosiect hwn.

We are currently working on translating pages and features on our website into Welsh. Please bear with us whilst we progress this work. In the meantime, pages on this site can continue to be machine-translated into Welsh and other languages via Google Translate. We welcome your feedback on this project.

Y Diweddaraf am y Coronafeirws

Dod yn hyfforddwr

A oes gennych chi ddiddordeb mewn newid ymddygiad ac achub bywydau?

Ydych chi’n teimlo’n gryf ynglŷn â chyflwyno cyrsiau newid ymddygiad i ddefnyddwyr y ffyrdd? A oes gennych chi sgiliau cyflwyno ardderchog yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol effeithiol, mewn sefyllfaoedd wyneb yn wyneb ac mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein?

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn hyfforddwr trwyddedig NDORS, y peth cyntaf sydd angen ichi ei wneud yw gwirio a ydych yn bodloni cymwysterau a phroffil hyfforddwr..

Mae cyrsiau NDORS a reolir gan UKROEd, yn cael eu cyflwyno gan ddarparwyr cwrs ledled y DU. Os byddwch yn bodloni’r gofynion ac yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn derbyn hyfforddiant trylwyr a chymorth datblygu gan addysgwr a drwyddedir gan UKROEd.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gwelwch fanylion cysylltu’r darparwyr cwrs sy’n awyddus i gysylltu â hyfforddwyr newydd yn eu hardal.

CEIR GWYBODAETH AR SUT I DDOD YN DDARPARYDD CWRS, HYFFORDDWR NEU ADDYSGWR TRWYDDEDIG DRWY DDILYN Y DOLENNAU ISOD:

Os dymunwch ddod yn ddarparydd cwrs trwyddedig ewch i’r dudalen hon: https://www.ndors.org.uk/scheme/become-course-provider/

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn hyfforddwr ewch i’r dudalen hon: https://www.ndors.org.uk/scheme/trainers/

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn addysgwr ewch i’r dudalen hon: https://www.ndors.org.uk/scheme/become-ndors-instructor/

Monitoriaid

Dylai pob darparydd cwrs gael ei fonitor mewnol ei hun i sicrhau fod yr hyfforddwyr a ddefnyddir ganddo’n bodloni’r safonau.

Dylai monitoriaid fod yn monitro eu hyfforddwyr o leiaf unwaith bob deuddeng mis; mae llawer o ddarparwyr yn monitro yn fwy rheolaidd. Mae monitro yn gysylltiedig â’r broses asesu oherwydd dylai’r monitor mewnol fod yn chwilio am yr un sgiliau, a’r un wybodaeth a chymwysterau ag y byddai aseswr NDORS yn chwilio amdanynt yn ystod asesiad ffurfiol.

Translate »