doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf
UKROEd logo

Y Diweddaraf am y Coronafeirws

Dod yn hyfforddwr

A oes gennych chi ddiddordeb mewn newid ymddygiad ac achub bywydau?

Ydych chi’n teimlo’n gryf ynglŷn â chyflwyno cyrsiau newid ymddygiad i ddefnyddwyr y ffyrdd? A oes gennych chi sgiliau cyflwyno ardderchog yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol effeithiol, mewn sefyllfaoedd wyneb yn wyneb ac mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein?

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn hyfforddwr trwyddedig NDORS, y peth cyntaf sydd angen ichi ei wneud yw gwirio a ydych yn bodloni cymwysterau a phroffil hyfforddwr..

Mae cyrsiau NDORS a reolir gan UKROEd, yn cael eu cyflwyno gan ddarparwyr cwrs ledled y DU. Os byddwch yn bodloni’r gofynion ac yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn derbyn hyfforddiant trylwyr a chymorth datblygu gan addysgwr a drwyddedir gan UKROEd.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gwelwch fanylion cysylltu’r darparwyr cwrs sy’n awyddus i gysylltu â hyfforddwyr newydd yn eu hardal.

CEIR GWYBODAETH AR SUT I DDOD YN DDARPARYDD CWRS, HYFFORDDWR NEU ADDYSGWR TRWYDDEDIG DRWY DDILYN Y DOLENNAU ISOD:

Os dymunwch ddod yn ddarparydd cwrs trwyddedig ewch i’r dudalen hon: https://www.ndors.org.uk/scheme/become-course-provider/

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn hyfforddwr ewch i’r dudalen hon: https://www.ndors.org.uk/scheme/trainers/

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn addysgwr ewch i’r dudalen hon: https://www.ndors.org.uk/scheme/become-ndors-instructor/

Monitoriaid

Dylai pob darparydd cwrs gael ei fonitor mewnol ei hun i sicrhau fod yr hyfforddwyr a ddefnyddir ganddo’n bodloni’r safonau.

Dylai monitoriaid fod yn monitro eu hyfforddwyr o leiaf unwaith bob deuddeng mis; mae llawer o ddarparwyr yn monitro yn fwy rheolaidd. Mae monitro yn gysylltiedig â’r broses asesu oherwydd dylai’r monitor mewnol fod yn chwilio am yr un sgiliau, a’r un wybodaeth a chymwysterau ag y byddai aseswr NDORS yn chwilio amdanynt yn ystod asesiad ffurfiol.

Translate »