doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf
UKROEd logo

BETA

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n cyfieithu tudalennau a nodweddion ein gwefan i'r Gymraeg. Byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn gweithio ar hyn os gwelwch yn dda. Yn y cyfamser, mae’n dal yn bosibl defnyddio peiriant megis Google Translate i gyfieithu tudalennau ar y wefan hon i'r Gymraeg ac i ieithoedd eraill. Rydym yn croesawu eich adborth ar y prosiect hwn.

We are currently working on translating pages and features on our website into Welsh. Please bear with us whilst we progress this work. In the meantime, pages on this site can continue to be machine-translated into Welsh and other languages via Google Translate. We welcome your feedback on this project.

Y Diweddaraf am y Coronafeirws

Cefndir y cynllun

Deilliodd Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru o argymhelliad a wnaed gan Dr Peter North (Syr Peter North) yn ei Adolygiad o Ddeddf Traffig Ffyrdd yn 1988. Roedd yr adroddiad hwn, a gomisiynwyd gan yr Adran Drafnidiaeth, yn cynnwys nifer o argymhellion sydd bellach yn rhan hanfodol o orfodaeth arferol.

Yr athroniaeth gyffredinol yw y gellid cynnig cwrs i fodurwyr fel dewis arall yn lle cosbau gorfodi, a hynny’n unig pan fo’u gyrru wedi arwain at ddiffyg canolbwyntio neu gamfarnu, heb unrhyw ganlyniadau difrifol neu risg uchel.

Yr heddlu a ddatblygodd y polisi sydd y tu ôl i NDORS ac mae’r cynllun yn cael ei weithredu ar ran yr heddlu, sy’n cydnabod gwerth ceisio newid sut mae pobl yn gyrru yn hytrach na rhoi dirwy a phwyntiau cosb ar drwyddedau am gyflawni troseddau traffig.

Mae’r Cynllun wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac erbyn hyn mae’n ymdrin â mwy na miliwn o gleientiaid bob blwyddyn. Am y rheswm hwn, ystyriwyd bod angen datblygu UKROEd, fel cwmni gyda’i fwrdd cyfarwyddwyr ei hun, er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael ei lywodraethu’n gadarn.

Targedu Ymddygiad

Daw’r enw UKROEd o United Kingdom Road Offender Education – sy’n dangos y pwyslais a roddwn ar addysgu a hyfforddi gyrwyr sy’n cyflawni mathau penodol o droseddau traffig ledled y DU.

Dangosodd adroddiad gan Ipsos MORI yn 2018 fod targedu ymddygiad modurwyr drwy gyfrwng cyrsiau UKROEd wedi gostwng y tebygolrwydd y byddent yn aildroseddu o fewn chwe mis o hyd at 23 y cant. Dangosodd yr adroddiad hefyd, o edrych ar gyfnod o dair blynedd, fod cymryd rhan yn y cwrs yn ffordd fwy effeithiol o ostwng ailgyflawni troseddau cyflymder na rhoi dirwy a phwyntiau cosb.

Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd ar gyfer 2.2. miliwn o yrwyr gan ddefnyddio cofnodion a ddarparwyd gan 13 o heddluoedd yn Lloegr ar gyfer y cyfnod 2012 -2017. O’r rhain, roedd 1.4 miliwn wedi derbyn cynnig i fynd ar y cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol

Swyddogaethau UKROEd

Dyma swyddogaethau UKROEd:

  • datblygu cyrsiau
  • sicrhau safon hyfforddwyr a darparwyr
  • caniatáu i aelodau’r cyhoedd ddewis ymhle yr hoffent fynd ar gwrs
  • alldalu ffioedd cyrsiau a delir gan aelodau’r cyhoedd sy’n mynychu cyrsiau
  • adennill costau gweinyddol darparwyr cyrsiau a gweithgareddau gorfodaeth yr heddlu.

Mae UKROEd yn darparu llywodraethiant canolog, safonau a chysondeb cynllun NDORS yr heddlu (Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru). Rôl UKROEd yw cynorthwyo heddluoedd i gynnig cyrsiau o safon uchel, yn gyson ym mhob un o ardaloedd yr heddlu, er mwyn newid ymddygiad pobl a chwarae rhan bwysig yn y gwaith o leihau gwrthdrawiadau, marwolaethau ac anafiadau defnyddwyr y ffordd.

Yr Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd

UKROEd yw’r is-gwmni masnachu nid-er-elw sy’n eiddo yn llwyr i’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd.

Mae’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd yn ymddiriedolaeth annibynnol sy’n dyfarnu grantiau i gefnogi prosiectau a gwaith ymchwil sy’n gwneud ffyrdd y DU yn fwy diogel i holl ddefnyddwyr y ffordd – cerddwyr, seiclwyr, defnyddwyr sgwteri symudedd, gyrwyr ceir, lorïau a faniau a beicwyr modur.

Mae’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd yn cefnogi amrywiaeth o fentrau diogelwch ar y ffyrdd drwy gynnig grantiau, ac mae cyllid ar gael tuag at brosiectau sy’n bodloni eu meini prawf. Mae grantiau ar gael am hyd at ddwy neu dair blynedd, a gallant amrywio o £10,000 i £200,000 yn ddibynnol ar y rownd ariannu.

Trwy weithredu’r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru a thrwy addysgu troseddwyr y ffordd, mae UKROEd yn gwneud y gwaith masnachu ar gyfer diben pennaf yr elusen i’w helpu i gyflawni ei hamcanion elusennol. Er bod UKROEd wedi bod yn gweithredu am fwy nag 20 mlynedd, dim ond yn 2016 y sefydlwyd strwythurau llywodraethu cyfredol UKROEd a hynny wedi i’r Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd gael ei chreu fel rhiant-elusen iddo.

Translate »