doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf
UKROEd logo

BETA

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n cyfieithu tudalennau a nodweddion ein gwefan i'r Gymraeg. Byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn gweithio ar hyn os gwelwch yn dda. Yn y cyfamser, mae’n dal yn bosibl defnyddio peiriant megis Google Translate i gyfieithu tudalennau ar y wefan hon i'r Gymraeg ac i ieithoedd eraill. Rydym yn croesawu eich adborth ar y prosiect hwn.

We are currently working on translating pages and features on our website into Welsh. Please bear with us whilst we progress this work. In the meantime, pages on this site can continue to be machine-translated into Welsh and other languages via Google Translate. We welcome your feedback on this project.

Y Diweddaraf am y Coronafeirws

Dod yn Addysgwr Cwrs NDORS

Rhaid i unrhyw rai sy’n dymuno dod yn addysgwyr cwrs NDORS fodloni meini prawf y cais, y swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person angenrheidiol. Rhaid iddynt fod wedi dilyn hyfforddiant, ennill cymhwyster a chael eu hasesu i ddangos eu bod yn gallu cyflwyno cwrs/cyrsiau NDORS a rhaid iddynt fod ar gofrestr NDORS o addysgwyr trwyddedig.

CEIR GWYBODAETH AR SUT I DDOD YN DDARPARYDD CWRS, HYFFORDDWR NEU ADDYSGWR TRWYDDEDIG DRWY DDILYN Y DOLENNAU ISOD:

Os dymunwch ddod yn ddarparydd cwrs trwyddedig ewch i’r dudalen hon: https://www.ndors.org.uk/scheme/become-course-provider/

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn hyfforddwr ewch i’r dudalen hon: https://www.ndors.org.uk/scheme/trainers/

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn addysgwr ewch i’r dudalen hon: https://www.ndors.org.uk/scheme/become-ndors-instructor/

Addysgwyr

Fel arfer bydd unigolion yn cael eu henwebu i ddod yn addysgwyr gan ddarparydd cwrs a fydd yn gwneud hynny ar eu rhan. Fodd bynnag, gall unigolion llawrydd ddod yn addysgwyr hefyd os dymunant. Bydd UKROEd yn cyhoeddi cyfleoedd a lleoedd gwag ar gyfer hyfforddiant i ddod yn addysgwyr pan na fydd y niferoedd yn cwrdd â’r galw.

Addysgwyr Arbenigol

Mae UKROEd hefyd yn barod i recriwtio addysgwyr arbenigol. Unigolion yw’r rhain a chanddynt wybodaeth a sgiliau arbenigol sy’n gysylltiedig â chefndir y cwrs angenrheidiol. Dylent hefyd fod yn arbenigwyr ym maes seicoleg, addysg a hyfforddiant, a dylent fod yn cyfrannu neu’n cynhyrchu cyrsiau ar ran UKROEd. Fel dywedir uchod bydd cyfleoedd/lleoedd gwag yn ymddangos ar y wefan hon.

Cais i ddod yn Addysgwr

Er mwyn dod yn addysgwr, bydd yn rhaid i unigolyn lenwi ffurflen gais, sy’n seiliedig ar ddisgrifiad swydd a manyleb person ar gyfer y cwrs penodol y mae’n dymuno gwneud cais amdano. Os yw’n bodloni’r gofynion hyn, bydd wedyn yn gorfod mynd ar gwrs a gynhelir gan addysgwr arbenigol a drwyddedir gan UKROEd.

Yn ystod y cyfnod y bydd ar gwrs i ddod yn addysgwr, bydd yr unigolyn hefyd yn cael ei asesu i weld a yw’n gymwys i gynnal y cwrs. Mae’r asesiad hwn yn seiliedig ar fân elfennau o’r cwrs yn unig. Dyma’r cyrsiau sy’n cynnig lle i unigolion fod yn addysgwyr arnynt:

  • Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol
  • RIDE
  • Beth sy’n ein Gyrru Ni?
  • Cwrs Ymwybyddiaeth Traffyrdd Cenedlaethol
  • Safe and Considerate Driving

 

Translate »