doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf
UKROEd logo

BETA

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n cyfieithu tudalennau a nodweddion ein gwefan i'r Gymraeg. Byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn gweithio ar hyn os gwelwch yn dda. Yn y cyfamser, mae’n dal yn bosibl defnyddio peiriant megis Google Translate i gyfieithu tudalennau ar y wefan hon i'r Gymraeg ac i ieithoedd eraill. Rydym yn croesawu eich adborth ar y prosiect hwn.

We are currently working on translating pages and features on our website into Welsh. Please bear with us whilst we progress this work. In the meantime, pages on this site can continue to be machine-translated into Welsh and other languages via Google Translate. We welcome your feedback on this project.

Y Diweddaraf am y Coronafeirws

Dod yn aseswr

Mae UKROEd yn rym cadarnhaol yn narpariaeth yr addysg i yrwyr a reidwyr a roddir i’r rhai sy’n cyflawni troseddau moduro llai difrifol wrth yrru, yn lle eu herlyn.

Prif nod cynllun NDORS, wrth gefnogi gwasanaeth heddlu’r DU, yw newid ymddygiad defnyddwyr y ffyrdd a gostwng troseddu. I wneud hynny rydyn ni’n gofyn i aseswyr gynnal asesiad trwyadl o hyfforddwyr trwyddedig UKROEd sy’n darparu cyrsiau NDORS.

Oes gennych chi’r sgiliau angenrheidiol a’r galluoedd yr ydym eu hangen i sicrhau bod yr hyfforddwyr yn darparu eu cyrsiau’n gyson ar draws y DU?

Ymgeiswyr llwyddiannus

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gontractwyr hunangyflogedig sydd yn gweithio gartref, a bydd disgwyl iddynt deithio i amrywiol ganolfannau hyfforddi ar draws eu siroedd eu hunain a rhai cyfagos.

Byddant yn derbyn tâl ar gyfradd benodol am bob cwrs a asesir, a bydd hyn yn cynnwys treuliau teithio, amser teithio, gwaith cwblhau adroddiadau a defnyddio eu hoffer TGCh eu hunain.

Mae’r treuliau, sy’n cynnwys y milltiroedd a deithir dros yr uchafswm gofynnol, yn cael eu talu pan fo’n briodol a phan fyddant yn cael eu hawdurdodi. Oni bai fod cytundeb fel arall, disgwylir i unrhyw aseswyr a benodir gynnal o leiaf wyth asesiad y mis ar gyfartaledd.

Bydd y rheiny sy’n llwyddiannus yn y cyfweliad yn atebol i wiriad archwilio’r heddlu cyn y gwneir unrhyw apwyntiad.

Bydd cyfleoedd a swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar dudalennau cyfleoedd y wefan.

Translate »