doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Tystebau

Mi es ar y cwrs sydd wedi ei enwi isod a hoffwn ddweud rhywbeth am hwyluswyr y cwrs. Yn syml, roedd y dynion hyn yn wych.

Roeddent yn arwain y cwrs mewn ffordd hynod o hamddenol a oedd yn broffesiynol yr un pryd ac roedd y safon yn uchel iawn drwy’r adeg. Aeth y cwrs rhagddo yn hwylus iawn ac roedd wedi’i amseru’n dda a’r ddau yn arwain ac yn hwyluso yn ardderchog. Roeddent yn trin unrhyw bwyntiau dadleuol yn hyderus gan wneud cwrs a fyddai wedi gallu bod yn un anghyfforddus yn brofiad addysgiadol a phleserus.

Roeddent yn creu awyrgylch hamddenol a chadarnhaol ac yn trafod pynciau difrifol a phwysig yn hynod o dda.

Er fy mod yn sylweddoli na fyddai logisteg yn caniatáu hynny, mi fyddwn i’n dadlau’n gryf y dylai unrhyw yrrwr fynychu cwrs fel hwn yn rheolaidd bob rhyw bum mlynedd ac o fewn dwy flynedd ar ôl pasio.

Mynychais y cwrs a gafodd ei gynnal yn Brentwood. Essex ym mis Ionawr 2019

Roeddwn i eisiau rhoi rhywfaint o adborth onest i’ch adran.

Yn fy marn i mae’r ddau hyfforddwr yma yn feistri yn eu maes. Llwyddodd y ddau i wneud yr hyn yr oeddwn i’n ddisgwyl a fyddai’n brynhawn hynod o ddiflas a dibwrpas, yn agoriad llygad ac yn un o’r cyrsiau mwyaf difyr y bûm arnynt erioed. Roeddent yn hoelio ein sylw drwy gydol yr amser ac roedd yn bleser dysgu ganddynt.

Rwy’n credu o ddifrif y bydd bywyd neu fwy yn cael eu harbed o ganlyniad uniongyrchol i’w dysgu – ac nid yw hynny’n or-ddweud. Dysgodd ein grŵp o 24 gymaint o wybodaeth ac roedd yr adborth ar ôl y cwrs yn anhygoel. Ers bod ar y cwrs, yn bersonol dydw i ddim wedi torri’r un terfyn cyflymder o gwbl – ond rydw i wedi diflasu llawer o deithwyr drwy drafod ‘priffyrdd clyfar, a pham mae rhoi mwy o danwydd mor bwysig a pham nad oes y fath beth yn bodoli â lôn GYFLYM!!

Os gwelwch yn dda, diolchwch yn fawr iddynt ar ran pawb a fynychodd y cwrs – rydw i’n credu y dylai cwrs fel hwn – sy’n cael ei gyflwyno gan unigolion proffesiynol fel eich 2 gydweithiwr ardderchog chi – fod yn orfodol! Roedden ni’n chwerthin 50% o’r amser ac yn cymryd nodiadau a dysgu pethau newydd yn ystod yr hanner arall – rydw i’n wirioneddol ddiolchgar felly cofiwch ddiolch iddynt ar fy rhan.

Dienw – Essex, Ionawr 2019

Ar ôl bod ar y Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder ddoe yn Cheltenham roeddwn eisiau cysylltu i roi rhywfaint o adborth gwerthfawr.

Doeddwn i ddim yn edrych ymlaen at y digwyddiad ond roeddwn i wedi rhyfeddu o ddifrif at y cynnwys, y ganolfan, y drefn ond yn bennaf yr hyfforddwyr …Byddwn i wrth fy modd yn gweld pob gyrrwr newydd yn cael eu harwain drwy’r cwrs hwn gan fod yr ystadegau a’r senarios sy’n cael eu cyflwyno yn bwerus ac yn gwneud i rywun feddwl o ddifrif.

Roedd (yr hyfforddwyr) yn ardderchog ac yn hoelio sylw’r grŵp mawr ohonom drwy’r adeg. Roedd yr adborth llafar ar y diwedd yn awgrymu fod pawb a oedd yn bresennol yn llawn edmygedd. Da iawn chi!

Daliwch ati gyda’r gwaith da!

Skip to content