doc-spreadsheet doc-text doc-image doc-video doc-slideshow doc-pdf

Strategaeth Amrywiaeth a Chynwysiant

Strategaeth Amrywiaeth a Chynwysiant

Diversity icon
Gweledigaeth: "Gwneud cynllun NDORS yn well i bawb"

Byddwn yn dysgu wrth inni dyfu, addasu a datblygu. Dysgu o brofiad. Byddwn yn cyflawni amcanion y cynllun gweithredu ac, ar yr un pryd, yn integreiddio pedair amcan strategaeth UKROEd:

Diversity icon
Ymddiriedaeth a hyder
cryf gan
y rhanddeiliaid a’r cyhoedd
Diversity icon
Rhaglenni
addysg hygyrch o
safon uchel
Diversity icon
Cydymffurfiad
â safonau
proffesiynol
Diversity icon
Ymchwilio a
gwerthuso cyfleoedd
i atal troseddu

Arweinyddiaeth - Bydd y strategaeth hon yn cael ei gyrru gan y Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog Gweithrediadau gan hyrwyddo’r momentwm ac annog arferion cynhwysol

Diversity icon

Pobl a Diwylliant

Rhoi'r offer a'r hyder i’r staff i gynnal sgyrsiau â chydweithwyr ac yn allanol drwy godi proffil Amrywiaeth a Chynhwysiant a, thrwy hynny, ganiatáu i bobl deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u bod yn rhan o'r sefydliad

Diversity icon

Cyflawni Gweithredol

Adolygu sut rydym ni a darparwyr yn gweithredu er mwyn sicrhau bod mesurau effeithiol a chynhwysol yn cael eu cymryd gyda golwg ar fynediad at wybodaeth a chyflenwi cynhyrchion, gan sicrhau bod hyn yn ddidrafferth ac yn hawdd ei ddefnyddio ar gyfer staff a chleientiaid

Diversity icon

Prosesau Sefydliadol

Edrych ar ffyrdd arloesol o ddefnyddio technoleg yn well, ynghyd ag adolygu ein prosesau a'n gweithdrefnau i ddod yn fwy hygyrch a chefnogi hyrwyddiad Amrywiaeth a Chynhwysiant